Mediterrán színekben

Né­zet az ut­ca fe­lõl


A te­rasz ol­tal­ma­zó te­te­je alatt nagy asz­tal hív ebéd­re-va­cso­rá­ra. Az ud­var bur­ko­ló­kö­ve­i­nek sza­bály­ta­lan já­té­ka a ke­rí­tés kõ­fa­lá­nak fe­lü­le­tét idé­zi, a fe­hér la­po­kon megmeg­vil­la­nó ró­zsa­szín vi­szont már a ház­fal szí­ne­i­hez kap­cso­ló­dik. A ke­rí­tés­fal és a bur­ko­lat egy-egy ma­ra­dék kö­ve a szik­la­kert nö­vé­nyei kö­zé is fel­ka­pasz­ko­dott.

alt

Né­zet az ut­ca fe­lõl


A te­rasz ol­tal­ma­zó te­te­je alatt nagy asz­tal hív ebéd­re-va­cso­rá­ra. Az ud­var bur­ko­ló­kö­ve­i­nek sza­bály­ta­lan já­té­ka a ke­rí­tés kõ­fa­lá­nak fe­lü­le­tét idé­zi, a fe­hér la­po­kon megmeg­vil­la­nó ró­zsa­szín vi­szont már a ház­fal szí­ne­i­hez kap­cso­ló­dik. A ke­rí­tés­fal és a bur­ko­lat egy-egy ma­ra­dék kö­ve a szik­la­kert nö­vé­nyei kö­zé is fel­ka­pasz­ko­dott.

alt

A kerítés

A kerítés


A ko­vá­csolt­vas ka­pu le­ve­gős, ele­gáns min­tá­za­tá­val a ke­rí­tés­kö­vek sza­bály­ta­lan vas­kos­sá­gá­nak ér­de­kes el­len­té­te. A ke­rí­tés te­te­jét cse­rép vé­di eső­től-hó­tól – ez nem túl nagy be­ru­há­zás, de nem­csak szép, ha­nem na­gyon hasz­nos is.

alt

A hátsó homlokzat

A hátsó homlokzat


A hát­só hom­lok­zat szim­met­ri­á­já­val bű­völ el. A né­zőben nyom­ban fel­öt­lik a ma­gyar épí­té­sze­ti nyelv szép szó­ké­pe az „ab­lak­sze­mek­ről” – a vil­la szin­te em­be­ri te­kin­tet­tel, de­rűs, kék sze­mek­kel bá­mul a vi­lág­ra.

alt

Zsalugáterek és nyílászárók

Zsalugáterek és nyílászárók

A fe­hér­rel ke­re­te­zett kék zsa­lu­gá­te­rek jó­vol­tá­ból a hom­lok­zat min­dig ki­csit más és más ké­pet mu­tat: hol itt van nyit­va va­la­mi, hol ott… A zsa­lu­gá­te­re­k ki­vá­ló­an ár­nyé­kol­nak, moz­dít­ha­tó le­me­ze­ik­kel sza­bá­lyoz­ha­tó a ben­ti fény men­­nyi­sé­ge, jó szel­lőzést biz­to­sí­ta­nak, egy­szó­val szin­te fel­ér­nek egy klí­ma­be­ren­de­zés­sel.

alt

Mediterrán tetőcserepek

Mediterrán tetőcserepek


Kúposcserép a nagy hőingadozású kontinentális klímán alkalmazható mediterrán hatású fedés. Kolostorfedés olyan mediterrán házakra vagy villákra ajánlott ahol az antik hatás elérése a szempont. Az ókori Róma épületeinek legtöbbjét lapos kerámiacserepek fedték, amelyeket úgynevezett oromcserepekkel kapcsoltak össze, ma ezt a fedést antik római cserépnek hívjuk.

alt