Tudatos otthonteremtés


A központi helyiség

A kony­ha a ház egyik köz­pon­ti he­lyi­sé­ge. Min­den út ide ve­zet, még az üveg­fa­lú lift is ... Vi­lá­gos, tá­gas, min­den jó­val, hasz­nos­sal és prak­ti­kus­sal fel­sze­relt. A kö­zép­re he­lye­zett fő­ző­szi­ge­t­nél nem­csak reg­ge­liz­ni le­het, ha­nem iga­zi in­te­rak­tív, be­le­du­má­lós" sü­tö­ge­té­se­ket ren­dez­ni.

alt

A központi helyiség

A kony­ha a ház egyik köz­pon­ti he­lyi­sé­ge. Min­den út ide ve­zet, még az üveg­fa­lú lift is ... Vi­lá­gos, tá­gas, min­den jó­val, hasz­nos­sal és prak­ti­kus­sal fel­sze­relt. A kö­zép­re he­lye­zett fő­ző­szi­ge­t­nél nem­csak reg­ge­liz­ni le­het, ha­nem iga­zi in­te­rak­tív, be­le­du­má­lós" sü­tö­ge­té­se­ket ren­dez­ni.

alt

A konyha

A konyha

A kony­ha nagy ab­la­ka­i­nak kö­szön­he­tően minden napszakban vi­lá­gos­, ez meg­en­ged­te a sö­té­tebb szí­nek hasz­ná­la­tát. Így kap­ott a fal is – a kony­ha­pult­tal meg­egye­ző – fe­ke­te grá­nit­bur­ko­la­tot. A há­zi­as­­szony mun­ká­ját a be­épí­tett gé­pek és esz­kö­zök se­gí­tik.

alt

Az étkező


Az étkező

Az ét­ke­zőt to­ló­aj­tó vá­laszt­ja el a nap­pa­li és a kony­ha te­ré­től. A fal­fül­kék vi­lá­gí­tá­sát ha­lo­gén­lám­pák helyett a fal mö­gé rej­tett töm­lő­fény biztosítja.

alt

A nappali


A nappali

A nap­pa­li üveg­fa­lá­nak ívére rímel a kő­bur­ko­lat­ min­tája, az ál­men­­nye­zet és a gipsz­stuk­kó mö­gé rej­tett han­gu­lat­vi­lá­gí­tás is. A la­kás min­den rész­le­té­ben meg­fi­gyel­he­tő a ter­mé­sze­tes anya­gok hasz­ná­la­ta, a he­lyen­ként szo­kat­lan, de min­dig igé­nyes meg­ol­dá­sok al­kal­ma­zá­sa, amely egy klas­­szi­kus és mo­dern for­ma­vi­lág mű­vé­szi ele­gyét al­kot­ta.

alt

A lépcső


A lépcső

Az eme­let­re ve­ze­tő lép­cső egye­di ter­vek alap­ján ké­szült. A ko­vá­csolt­vas kor­lát kézbesímuló fa­fu­tó­ja és a kis fa­go­lyó be­té­tek pu­hít­ják a vas ri­deg­sé­gét.

alt

A közlekedő

A közlekedő

A me­leg vö­rös és föld­szí­nek har­mó­ni­á­ja jel­lem­zi az egy­más­hoz il­lesz­ke­dő, nyi­tott és még­is ben­ső­sé­ges te­re­ket. A föld­szin­tet egy­sé­ge­sen nagy­mé­re­tű, vi­lá­gos, gres la­pok­kal bur­kol­ták, a fa­lat kü­lön­le­ges fe­lü­le­tű dekorlemezek bo­rít­ják.

alt

Az emelet


Az emelet

Iga­zán ké­nyel­mes do­log lift­tel ér­kez­ni az emeletre. Itt található a há­ló­szo­ba és a hozzá tartozó nagyméretű fürdőszoba.

alt

A hálószoba


A hálószoba

A há­ló­szo­ba be­ren­de­zé­sé­nél is ügyel­tek a szí­nek har­mó­ni­á­já­ra. Ural­ko­dó a vissza­fo­gott mo­gyo­ró­szín. Lát­vá­nyos az ab­lak előt­ti, dú­san re­dő­zött dra­pé­ria, az ágyat bo­rí­tó pu­ha ta­ka­ró. A fi­nom kel­mék, a sej­tel­mes fé­nyek, a be­épí­tett han­gu­lat­vi­lá­gí­tás, mind a nyu­godt ál­mot biz­to­sít­ják.

alt

A gardrób


A gardrób

A hálószobából nyílik a minden igényt kielégítő tágas gardróbszoba. A be­épí­tett bú­to­rok ne­mes anya­gok­ból ké­szül­tek, se­lyem­fé­nyük – a speciális, egye­di vi­lá­gí­tó­tes­tek­nek kö­szön­he­tő­en – ki­vált­kép­pen jól ér­vé­nye­sül.

alt

A fürdőszoba


A fürdőszoba

A min­den ext­rá­val fel­sze­relt für­dő­szo­ba közvetlenül a hálószobához kap­cso­ló­dik. Nagy ötlet és takarékos megoldás – 120 cm ma­gas­ság­ban egy szé­les fa­bo­rí­tás zár­ja le a csem­pe­bur­ko­la­tot.

alt

A wellness


A wellness

Az alsó szinten kialakított wellness fürdő. A me­den­ce éj­sza­ka kü­lö­nö­sen han­gu­la­tos, ahogy az ál­men­­nye­zet fényei vis­­sza­tük­rö­zõ­dnek a vízen. Itt kapott helyet a sarokban a szauna is.

alt