Kisvárosi birtok

Provance-i hangulat


Hom­lok­zat a hát­só ud­var fe­lől, me­lyet a ház büsz­ke­sé­ge, az óri­á­si pla­tán ural. A fama­tu­zsá­lem köz­vet­len kö­ze­lé­be más nö­vény nem ke­rül­het, de a ter­ra­kot­ta kas­pók­ban bur­ján­zó pe­tú­ni­ák, örök­zöl­dek és a dé­zsás le­an­de­rek fel­vi­dít­ják a ka­vic­­csal te­rí­tett elő­te­ret.

alt

Provance-i hangulat


Hom­lok­zat a hát­só ud­var fe­lől, me­lyet a ház büsz­ke­sé­ge, az óri­á­si pla­tán ural. A fama­tu­zsá­lem köz­vet­len kö­ze­lé­be más nö­vény nem ke­rül­het, de a ter­ra­kot­ta kas­pók­ban bur­ján­zó pe­tú­ni­ák, örök­zöl­dek és a dé­zsás le­an­de­rek fel­vi­dít­ják a ka­vic­­csal te­rí­tett elő­te­ret.

alt

Az étkező

Az étkező


Az ös­­sze­csuk­ha­tó, high-tech asz­ta­lok és lé­gi­es szé­kek egy pil­la­nat alatt ki­köl­töz­tet­he­tők a kert­be. Na­gyon mo­dern vo­nal­ve­ze­tés­ük jól meg­fér a szép ívű ko­vá­csolt­vas csil­lá­rok­kal, és ér­de­ke­sen el­len­pon­toz­za a ro­busz­tus men­­nye­zet­ge­ren­dá­kat.

alt

Meleg színek

Meleg színek


A nap­pa­li ere­de­ti tég­la­pad­ló­ja is meg­ma­radt: me­leg szí­ne szép össz­hang­ban van a szür­ke, fe­hér és vaj­szí­nű bú­to­rok­kal és tex­ti­lek­kel. A zsák­vá­szon­ra em­lé­kez­te­tő, rusz­ti­kus bú­tor­hu­zat ma­ra­dé­ká­ból pár­nák ké­szül­tek.

alt

Stíluskavalkád

Stíluskavalkád


XV. La­jos stí­lu­sú ka­ros­szé­kek, száz­esz­ten­dős, pa­raszt­pol­gá­ri kre­denc, a vég­le­te­kig egy­sze­rű asz­tal és raj­ta az a két ra­fi­nált gyer­tya­tar­tó, má­zas cse­rép­edé­nyek tár­sa­sá­gá­ban – de a vég­ered­mény még­is har­mo­ni­kus és hi­bát­lan.

alt

Konyhasarok a'la Provance

Konyhasarok a'la Provance


A szé­les mun­ka­pul­tot ugyan­az a me­leg szí­nek­kel si­mo­ga­tó csem­pe bur­kol­ja, mint a fa­lat. Itt a tűz­hely az egyet­len „mo­dern” da­rab, min­den egyéb a he­lyi szo­ká­so­kat kö­ve­ti. A lá­ba­sok, tá­lak nem szek­rény­ben, ha­nem kész­ség­gel leb­be­nő füg­gön­­nyel ta­kart pol­co­kon. Kéz­nél a ser­pe­nyők, kéz­nél a fa­ka­na­lak, csu­por­ban a „fines herbes”, va­gyis a re­mek íze­ket adó „fi­nom fü­vek”. S aho­gyan az a fok­hagy­ma­fü­zér fi­tyiszt mu­tat an­nak a falikarnak!

alt

A hálószoba csöndje

A hálószoba csöndje


Ezen a vi­dé­ken nemcsak dísz a bal­da­chin: a kert vi­rá­ga­it buz­gón lá­to­ga­tó ro­var­nép­ség tá­ma­dá­sa­i­tól óv­ja az al­vó­kat.

alt

Fürdőszoba – Szimbólumok a falon

Fürdőszoba - szimbólumok a falon


Rész­let a für­dő­szo­bá­ból. A fa­lon vé­gig­fu­tó olaj­fa-ágacs­ka a kör­nyék egyik szim­bó­lu­ma le­het­ne, csak­úgy, mint az a kis cso­kor le­ven­du­la, amely­nek il­la­ta be­töl­ti a he­lyi­sé­get. Há­zi­szap­pan és há­zi­szőt­tes tö­röl­kö­ző: va­la­mi vis­­sza­nyert bé­kes­ség, vis­­sza­szer­zett gye­rek­kor.

alt