Vidéki birtok

Délies hangulat

A tor­nác fö­löt­ti te­tőt fa­osz­lo­pok tá­maszt­ják alá, és a ke­reszt­be el­he­lyez­ke­dő ge­ren­dák szi­lár­dít­ják a csat­la­ko­zást. A ház szín­vi­lá­ga is iga­zo­dik a vi­dé­ki stí­lus­hoz. A kör­nye­zet­be si­mu­ló zöld fal­lal kel­le­mes kont­rasz­tot al­kot­nak a vö­rös­re fes­tett fa ab­lak­táb­lák.

alt

Délies hangulat

A tor­nác fö­löt­ti te­tőt fa­osz­lo­pok tá­maszt­ják alá, és a ke­reszt­be el­he­lyez­ke­dő ge­ren­dák szi­lár­dít­ják a csat­la­ko­zást. A ház szín­vi­lá­ga is iga­zo­dik a vi­dé­ki stí­lus­hoz. A kör­nye­zet­be si­mu­ló zöld fal­lal kel­le­mes kont­rasz­tot al­kot­nak a vö­rös­re fes­tett fa ab­lak­táb­lák.

alt

A bejárat

A bejárat

Bu­ja nö­vény­zet és ke­cses ko­vá­csolt­vas kor­látok kö­zött ve­zet a bon­tott tég­la lép­cső a be­já­rat előt­ti fe­dett te­rasz­hoz. A to­rony­szo­ba alat­ti tér egyi­ke az épü­let­hez kap­cso­ló­dó te­rasz-rend­szer­nek, amely le­he­tő­vé te­szi, hogy bár­mely nap­szak­ban ide­á­lis pi­he­nőhe­lyet ta­lál­junk a ház kö­rül.

alt

A garázsok

A garázsok

Az ut­cá­ról ké­nyel­me­sen megkö­ze­lít­he­tő ga­rá­zsok előtt tá­gas, bon­tott tég­la bur­ko­lat­tal el­lá­tott par­ko­ló vár­ja a vendégek au­tó­i. Az ut­cai hom­lok­zat meg­ha­tá­ro­zó ele­me a bon­tott tég­la és a ko­vá­csolt­vas.

alt

Az első terasz


Az első terasz

Az első teraszról gyö­nyö­rű ki­lá­tás nyí­lik a tá­gas elõ­kert­re és a ker­ti tó­ra.  A rusz­ti­kus bon­tott tég­lá­ból fa­la­zott szer­ke­ze­ti ele­mek sa­já­tos at­mosz­fé­rát te­rem­te­nek.

alt

A hátsó terasz


A hátsó terasz

A hát­só kert­re nyí­ló te­rasz az ét­ke­zõ­bõl és a nap­pa­li­ból is egy­aránt meg­kö­ze­lít­he­tõ. A hoz­zá kap­cso­ló­dó me­den­ce szá­má­ra is ide­á­lis hely a kert vé­dett, nyu­ga­ti ré­sze.  Az ét­ke­zõ és a kony­ha ár­nyé­ko­lá­sát a kül­sõ, egye­di fa ab­lak­táb­lák, a nap­pa­li­ét és a te­ra­szét a ka­rak­te­re­sen ki­nyú­ló te­tõ biz­to­sít­ja. A te­rasz a csa­lá­di ét­ke­zé­sek ked­velt hely­szí­ne.

alt

Az erkély


Az erkély

Az ér­de­kes fény-ár­nyék ha­tá­sok a ház meg­ha­tá­ro­zó jel­lem­zői. A gye­rek­szo­bák­ból nyí­ló ke­le­ti er­kély a be­já­ra­ti te­rasz­hoz kap­cso­ló­dik.

alt

A kert


A kert

A hi­val­ko­dás­tól men­tes épü­let egy­sze­rű for­má­i­val, szí­ne­i­vel, ter­mé­sze­tes anya­ga­i­val tö­ké­le­tes har­mó­ni­á­ban van az õt kö­rül­ve­võ vad­re­gé­nyes park­kal. A gaz­dag nö­vény­zet nem csak a te­ra­szok, tor­ná­cok dí­sze, az ud­var­ra és a tó kö­ré is tu­da­to­san te­le­pí­tet­tek an­gol stí­lu­sú – ki­csit el­va­dult­nak tű­nő – ám na­gyon nagy gond­dal mű­velt ro­man­ti­kus ker­tet.

alt

A kerti tó


A kerti tó

Ér­de­kes­sé­ge a ház­nak, hogy va­la­men­­nyi he­lyi­sé­gé­ből köz­vet­len kert­kap­cso­la­tot biz­to­sít. A te­lek ala­cso­nyab­ban fek­vő te­rü­le­tén fel­tö­rő ta­laj­víz­nek kö­szön­he­tő a ház kö­rül ki­ala­kí­tott tó, amely nyá­ron für­dés­re, té­len kor­cso­lyá­zás­ra is al­kal­mas.

alt