Színes, vidám, mozgalmas épület

A bejárat

Az épü­let­nek két tel­jes ér­té­kű be­já­ra­ta van. Az egyik, a föld­szin­ti a kony­ha és a für­dő kö­zött ta­lál­ha­tó. A másik bejárat, az épület hátsó frontján található, amely az eme­le­ti kis gar­zon­hoz és a kétszo­bás, te­ra­szos, önál­ló lak­rész­be vezet. Mély bordó színt ka­pott a föld­szin­ti la­kás be­já­ra­ta.

alt

A bejárat

Az épü­let­nek két tel­jes ér­té­kű be­já­ra­ta van. Az egyik, a föld­szin­ti a kony­ha és a für­dő kö­zött ta­lál­ha­tó. A másik bejárat, az épület hátsó frontján található, amely az eme­le­ti kis gar­zon­hoz és a kétszo­bás, te­ra­szos, önál­ló lak­rész­be vezet. Mély bordó színt ka­pott a föld­szin­ti la­kás be­já­ra­ta.

alt

Köríves terasz


Köríves terasz

Min­den ol­dal­ról más ar­cát mu­tat­ja a ház. Aki a föld­szin­ti la­kás be­já­ra­ta fe­lé lép­del, a fal íve mö­gött tel­jes kört sejt. Az att­rak­tív, ívelt kony­ha­rész fala vis­­sza­fo­gott, fe­hér szí­nű. Az eme­le­ti két­szo­bás lak­rész nagy ér­té­ke a jól kihasználható, kör­íves te­rasz.

alt

Vál­to­za­tos te­tő­szer­ke­zet


Vál­to­za­tos te­tő­szer­ke­zet

Az épü­let vál­to­za­tos te­tő­szer­ke­ze­te, mint­ha csak az önál­ló lak­ré­sze­ket akar­ná el­kü­lö­ní­te­ni. Van itt nye­reg­te­tő, fél nye­reg­te­tő, és la­pos is. Me­di­ter­rán han­gu­la­tú a nagy szög­le­tes te­rasz, míg a kör­te­rasz a bauhaus ha­gyo­má­nya­it idé­zi.

alt

A nyílászárók


A nyílászárók

Vál­to­za­tos­sá­got és lük­te­tést visz a ház meg­je­le­né­sé­be a nyí­lás­zá­rók mé­re­té­nek vál­to­za­tos­sá­ga is. A bel­ső te­re­ket pe­dig min­den nap­szak­ban gyö­nyö­rű fény­já­ték­kal aján­dé­koz­za meg.

alt

Az alaprajz


Az alaprajz


alt