Tájba illő családi ház

Elegáns modern ház

Az eny­hén lej­tős tel­ken, fris­sen nyírt gyep zöl­dell, tar­ka vi­rág­sző­nyeg kö­zött, ürö­mi kő­ből ra­kott út ve­zet az ele­gáns, kön­­nyed, mo­dern ház­hoz. Ará­nyai, az egy­sé­gek il­lesz­ke­dé­sei tö­ké­le­te­sek, ame­lyet hang­sú­lyoz a cse­rép­fe­dés is.

alt

Elegáns modern ház

Az eny­hén lej­tős tel­ken, fris­sen nyírt gyep zöl­dell, tar­ka vi­rág­sző­nyeg kö­zött, ürö­mi kő­ből ra­kott út ve­zet az ele­gáns, kön­­nyed, mo­dern ház­hoz. Ará­nyai, az egy­sé­gek il­lesz­ke­dé­sei tö­ké­le­te­sek, ame­lyet hang­sú­lyoz a cse­rép­fe­dés is.

alt

A nyílászárók


A nyílászárók

A kön­­nyed vo­nal­ve­ze­té­sű nyí­lás­zá­rók kü­lön­le­ges ka­rak­tert ad­nak a hom­lok­zat­nak. Ívek és egye­ne­sek vált­ják egy­mást. A fe­hér fa­lat meg­tö­ri a kő és fa bo­rí­tá­sú elem, amely a lép­csőhá­zat rej­ti.

alt

Az északi homlokzat


Az északi homlokzat

A jó tá­jo­lás­nak il­let­ve a te­lek lejtős emel­ke­dé­sé­nek kö­szön­he­tő­en az észa­ki ol­dal­ra ter­ve­zett be­já­rat előtt a tér le­szű­kül. A szür­ke tám­fal, ame­lyet a nö­vény­zet ha­ma­ro­san tel­je­sen bir­tok­ba vesz majd, mint tér­kép­ző elem kap­cso­ló­dik a ház­hoz.

alt

Homlokzat


Homlokzat

A kétszintes épület homlokzatát két részre osztja a vakolt felület és a trópusi fa burkolat. Így az épület - egyébként hatalmas tömege - könnyed légies érzetet ad.

alt

A terasz


A terasz

Az épü­let dél-nyu­ga­ti ol­da­lán az épí­tett vö­rös­fe­nyő te­rasz szin­te a la­kás­ba vi­szi a ter­mé­sze­tet, a kert zöld­jét, és olyan, mint­ha öle­lés­re nyúj­ta­ná kar­ját az ér­ke­ző fe­lé.

alt

A bejárat

A bejárat

A ház be­já­ra­ta: az egy­sze­rű te­tő vé­di az aj­tó előtt ál­lót eső­től, nap­tól. A házhoz illesztett ará­nyos, rusz­ti­kus fe­lü­le­tű kubus il­lik a mo­dern épü­let­hez.

alt