Vízközelben télen-nyáron

A ház a Duna felől


A fel­ső há­ló­szint fe­hér va­ko­la­ta el­kü­lö­ní­ti a ma­gán­szfé­rát. A te­tők vi­dám rit­must ad­nak a ház­nak. Kö­zé­pen a nap­pa­li szint, alul a buliszoba. Az ős­fás kert har­minc év mun­ká­ját di­csé­ri.

alt

A ház a Duna felől


A fel­ső há­ló­szint fe­hér va­ko­la­ta el­kü­lö­ní­ti a ma­gán­szfé­rát. A te­tők vi­dám rit­must ad­nak a ház­nak. Kö­zé­pen a nap­pa­li szint, alul a buliszoba. Az ős­fás kert har­minc év mun­ká­ját di­csé­ri.

alt

A bejárat

A bejárat


Az ér­ke­zőt fo­ga­dó lát­vány. Tíz kő­mű­ves négy hó­na­pi át­gon­dolt mun­ká­já­nak ered­mé­nye, hogy min­den egyes pomázi kő meg­ta­lál­ta iga­zi he­lyét.

alt

Változatos homlokzat

Változatos homlokzat


A fel­ső há­ló­szint és az al­só nappa­li-ven­dég­szo­ba együt­tes a kert fe­lől. A ven­dé­ge­ket a ga­rázs fö­lött ki­ala­kí­tott, kényel­mes lak­rész vár­ja.

alt

A felső szint

A felső szint


A há­ló­szo­ba be­já­ra­ta az er­kél­­lyel és a fö­dém alat­ti „rá­adás” te­rasz­hoz ve­ze­tő fel­já­ró­val. A mediterrán hatást fokozza a kovácsoltvas korlát.

alt

A háló előtti folyosó

A háló előtti folyosó


Fo­lyta­tá­sá­ban a na­po­zó te­rasz a gon­do­san ápolt vi­rá­gok­kal.

alt

Minden lehető helyen virág

Minden lehető helyen virág


A kőkor­lát itt vi­rág­állványként is szol­gál. A terméskő és a bontott tégla kombinációja jó választás.

alt

Feljárat a kertből

Feljárat a kertből


A terméskővel kirakott fel­já­rat a kert­ből a nap­pa­li szint­re vezet. A lépcső oldalsó korlátfalába rejtett világítást készítettek, mely éjszaka különleges megvilágítást és hangulatot ad az erre járónak.

alt